Guia de pràctiques correctes d’higiene per a petits productors de cervesa

Amb data de Gener de 2019, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA), ha publicat la Guia de pràctiques correctes d’higiene per a apetits productors de cervesa.

Aquesta guia te com  a intenció que es digui a terme un control en tot el procés de producció de cervesa, des de la recepció i control de les matèries primeres, els equips d’elaboració i instrumentació, la traçabilitat durant la producció i fins al client, la neteja i desinfecció i control de plagues i petits animals.

A primer cop d’ull no es recull cap mena  de mesura que pugui afectar d’una manera important el procés d’elaboració de cervesa o distribució d’aquesta.  La inversió més destacada recau en el temps que s’ha d’invertir a portar a terme totes les indicacions, el control i registre de les activitats, d’una manera clara i continuada en el temps. Per la part econòmica, el cost dels laboratoris autoritzats o empreses que ofereixen els serveis necessaris tampoc és molt important. Tot i que s’ha de tenir en compte que també existeix la possibilitat que el mateix productor porti a terme totes les accions de control, tot i que en alguns dels controls és necessari disposar d’un carnet professional o certificació per les feines.

A qui va adreçat?

Aquesta guia té com a finalitat que els petits productors se subscriguin a ella com a compromís del seguiment i compliment de les bones pràctiques descrites en la guia, amb l’obligatorietat d’estar inscrits en el Registre General Sanitari (RSIPAC-RGSEAA).

Aquesta guia va adreçada als petits productors de cervesa amb un volum màxim de calderes de cocció de 75 hectolitres i que portin a terme tot el seu procés productiu en només un establiment

.

Què recull la guia?

  • Procés productiu: Resum del procés d’elaboració de cervesa, indicant totes les parts dels processos, temperatures i espais necessaris per realitzar una correcta producció de cervesa.
  • Control de l’aigua: Sense importar l’origen de l’aigua (de xarxa, pou o extern), a part de portar un control de l’aigua abans de cada elaboració, també es demana una anàlisi de control fisicoquímica i microbiològica de diferents paràmetres. El primer control es pot dur a terme sense problemes el mateix personal de l’obrador, però per al segon és necessari portar les mostres a un laboratori autoritzat. Encara que en cap cas indica l’obligatorietat que sigui un laboratori o que estigui autoritzat com a Organisme de Control Autoritzat (OCA), queda clar la necessitat de la contractació del servei.
  • Pla de neteja i desinfecció
  • Pla de control de plagues i petits animals: En aquest punt, a part de portar un control de les possibles entrades d’animals i la col·locació de barreres físiques, mecàniques i biològiques, també recull la necessitat que un servei acreditat i inscrit al ROESP.
  • Pla de formació i capacitació del personal
  • Pla de control de proveïdors
  • Pla de traçabilitat
  • Pla d’al·lèrgens
  • Pla de manteniment preventiu i calibratge: Com en alguns dels Plans anteriors és possible que la calibratge d’equips les puguin portar a terme el personal  propi, però cap depenent de l’equip és molt probable que també s’hagi de contractar el servei d’un laboratori per fer la calibratge dels equips.
  • Incidències i mesures correctores

Dins de la guia també s’adjunten unes taules resum i unes fitxes per emplenar, amb la finalitat d’ajudar al productor a portar un registre i control de forma clara i organitzada.

Finalitza amb un resum de reglaments, reials decrets, guies i plans que es poden consultar per ampliar la informació.

Laboratoris i empreses acreditades

Per portar el control, presa de mostres i serveis descrits en l’apartat anterior, existeix una gran varietat d’empreses capacitades.

Si tens dubtes sobre a qui dirigir-te, el contacte de laboratoris o empreses capacitades per dur a terme els serveis o vols que t’enviem el contacte d’algunes d’elles, només t’has de posar en contacte amb nosaltres mitjançant el nostre formulari de contacte.

Dg 17/02/2019